Σάββατο, 12 Φεβρουαρίου 2011

340 ΑΤΟΜΑ ΘΑ ΠΡΟΣΛΗΦΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 8 ΜΗΝΩΝ


Σε προσλήψεις συνολικά τριακοσίων σαράντα (340) ατόμων (302 διανομέων και 38 εσωτερικής εκμετάλλευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, θα προχωρήσει άμεσα η εταιρεία "Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε.". Οι προσλήψεις στην Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε. θα γίνουν με την παρακάτω κατανομή:
ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ: Αθήνα 149, Θεσσαλονίκη 52, Πάτρα 19, Ηράκλειο Κρ. 13, Λάρισα 9, Βόλος 8, Χαλκίδα 4, Κοζάνη 2, Ρόδος 7, Ιωάννινα 7, Τρίπολη 3, Χανιά 7, Καβάλα 2, Κέρκυρα 4, Κόρινθος 4, Αλεξ/λη 5, Οινόφυτα 4, Λαμία 3
ΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ: Αθήνα 38

Τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για τον κλάδο διανομέων είναι:

α. Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
β. Άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας κατηγορίας Α΄ (σταδιακής πρόσβασης), εκτός του μοτοποδηλάτου.
γ. Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ' κατηγορίας.

Στην περίπτωση που οι θέσεις διανομέων δεν καλυφθούν από υποψηφίους που θα έχουν και τις δύο παραπάνω άδειες, θα καλυφθούν από υποψηφίους που θα έχουν μόνο άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας κατηγορίας Α΄ (σταδιακής πρόσβασης), εκτός του μοτοποδηλάτου.
Τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για τον κλάδο εσωτερικής εκμετάλλευσης είναι:

Α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (I.E.K.) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή - Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (TEE), ανεξάρτητα από ειδικότητα ή πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και διοίκησης ή Απολυτήριος Τίτλος: Ενιαίου Λυκείου ή
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, Κλάδων: α) Διοικητικών Υπηρεσιών – Γραμματέων ή β) Οικονομίας ή γ) Βιβλιοθηκονομίας ή - Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου των Τμημάτων: α) Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων ή β) Υπαλλήλων Επιχειρήσεων Μεταφορών ή γ) Υπαλλήλων Λογιστηρίου ή δ) Υπαλλήλων Διοίκησης ή ε) Εμπορικών Επιχειρήσεων ή - Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
Β) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα : 1) επεξεργασία κειμένων, 2) υπολογιστικά φύλλα και 3) υπηρεσιών διαδικτύου.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου