Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2011

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 100 ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Η Ελληνική Αστυνομία προκήρυξε διαγωνισμό για την πλήρωση εκατό (100) θέσεων Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων, προερχόμενων από ιδιώτες (ανεξαρτήτως φύλου) και Αστυνομικό Προσωπικό, Ειδικούς Φρουρούς και Συνοριακούς Φύλακες (ανεξαρτήτως φύλου) που επιθυμούν να μεταταγούν ή ενταχθούν στην κατηγορία Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων.

Οι ιδιώτες υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στο  Αστυνομικό Τμήμα του τόπου διαμονής τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι και την 9-12-2011.

Αναλυτικά οι θέσεις που προκηρύχθηκαν αφορούν τις παρακάτω ειδικότητες: 

(Α) ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ: (Με βαθμό Υπαστυνόμου Α΄)

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ (δεκαεννέα (19) θέσεις):
(i) Οκτώ (8) με ειδικότητα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής με εξειδίκευση στη λογιστική.
(ii) Τέσσερις (4) με ειδικότητα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής με εξειδίκευση στην χρηματοοικονομική.
(iii) Δύο (2) με ειδικότητα Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών.
(iv) Δύο(2) με ειδικότητα Στατιστικής.
(v) Τρεις (3) με ειδικότητα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης.

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΟΜΙΚΟΙ (είκοσι (20) θέσεις): Είκοσι (20) Νομικοί.

3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ (δέκα (10) θέσεις):
(i) Δύο (2) με ειδικότητα Διοικητικής Επιστήμης.
(ii) Τρεις (3) με ειδικότητα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.
(iii) Τέσσερις (4) με ειδικότητα Διεθνών και Βαλκανικών Σπουδών.
(iv) Ένας (1) με ειδικότητα Ιστορικός.

(Β) ΤΟΜΕΑΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ:
(Με βαθμό Υπαστυνόμου Α΄)


1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (δώδεκα (12) θέσεις):
(i) Τέσσερις (4) με ειδικότητα Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Υπολογιστών με κατεύθυνση Ηλεκτρονικής ή Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής.
(ii) Τέσσερις (4) με ειδικότητα Βιολόγοι.
(iii) Τέσσερις (4) με ειδικότητα Βιοχημικοί.

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (έντεκα (11) θέσεις):
(i) Δύο (2) με ειδικότητα Μηχανολόγοι – Μηχανικοί.
(ii) Δύο (2) με ειδικότητα Πολιτικοί Μηχανικοί.
(iii) Δύο (2) με ειδικότητα Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί.
(iv) Δύο (2) με ειδικότητα Τοπογράφοι Μηχανικοί.
(v) Δύο (2) με ειδικότητα Μηχανικοί Ηλεκτρονικοί Ραδιοεπικοινωνιών.
(vi) Ένας (1) με ειδικότητα Χημικός Μηχανικός.

3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (είκοσι (20) θέσεις): Είκοσι (20) με ειδικότητα Πληροφορικής.

(Γ) ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ: (Οκτώ (8) θέσεις): (Ιατροί με βαθμό Αστυνόμου Β΄)

(i) Τρεις (3) με ειδικότητα Ψυχίατροι.
(ii) Ένας (1) με ειδικότητα Ιατρός Εργασίας.
(iii) Δύο (2) με ειδικότητα Παθολόγοι – Γενικής Ιατρικής.
(iv) Ένας (1) με ειδικότητα Ωτορινολαρυγγολόγος.
(v) Ένας (1) με ειδικότητα Ακτινοδιαγνώστης.

Κατεβάστε  την προκήρυξη εδώ 
Κατεβάσετε την αίτηση συμμετοχής εδώ  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου