Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2011

ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Σήμερα αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 1Ε/2010 (ΦΕΚ 4/31.12.2010, τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ), που αφορούν την πλήρωση εξήντα πέντε (65) θέσεων Εξειδικευμένου Επιστημονικού Προσωπικού για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιακών μονάδων του κεντρικού καταστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος, οι οποίες προκηρύχθηκαν ως εξής: α) οκτώ (8) στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομικά» [κωδικός θέσης: 10001]· β) τέσσερις (4) στο γνωστικό αντικείμενο«Οικονομετρία» [κωδικός θέσης: 10002]· γ) δεκατρείς (13) στο γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Στοιχείων» [κωδικός θέσης: 10003]· δ) δεκατέσσερις (14) στο γνωστικό αντικείμενο «Ελεγκτική» [κωδικός θέσης: 10004]· ε) δεκατρείς (13) στο γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση Κινδύνων» [κωδικός θέσης: 10005]· στ) τρεις (3) στο γνωστικό αντικείμενο «Έλεγχος Πληροφοριακών Συστημάτων» [κωδικός θέσης: 10006]· ζ) τέσσερις (4) στο γνωστικό αντικείμενο «Αναλογιστική»[κωδικός θέσης: 10007]· και η) έξι (6) στο γνωστικό αντικείμενο «Κανονιστική Συμμόρφωση και Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση» [κωδικός θέσης: 10008].

Ελλείψει υποψηφίων με τα οριζόμενα από την προκήρυξη προσόντα διορισμού, πέντε από τις δεκατέσσερις θέσεις του γνωστικού αντικειμένου «Ελεγκτική» [κωδικός θέσης: 10004] παραμένουν κενές.

Οι οριστικοί πίνακες θα προκύψουν μετά από την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων και σε συνδυασμό με τις δηλώσεις προτίμησης των υποψηφίων, η δε προθεσμία υποβολής των ενστάσεων ορίζεται από την Τετάρτη 16.11.2011 έως και την Παρασκευή 25.11.2011. Επισημαίνεται ότι ενστάσεις επιτρέπονται μόνο για λόγους νομιμότητας της διαδικασίας και όχι για την επί της ουσίας κρίση της οικείας επιτροπής αξιολόγησης.

Δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 1Ε/2010 εδώ 

Πηγή: www.asep.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου