Κυριακή, 1 Απριλίου 2012

7 ΘΕΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ


Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώθηκε η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά επτά (7) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής που εδρεύει στην πόλη του Πολυγύρου Χαλκιδικής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν έντυπο αίτησης και να τo υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού, 1 όροφος, γρ. 62 Διοικητήριο Πολύγυρος Τ.Κ. 63100. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 30-3-2012 έως 3-4-2012.

Δείτε ολόκληρο το κείμενο της προκήρυξης εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου