Τρίτη, 30 Απριλίου 2013

Εργόσημο - Όλες οι Αλλαγές που επήλθαν με το άρθρο 74 του ν.4144/2013Δόθηκε στην δημοσιότητα από το  Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας  η ερμηνευτική εγκύκλιος σε σχέση με τις μεταβολές που επήλθαν στην ασφάλιση με εργόσημο με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4144/2013.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο , με το .ανωτέρω άρθρο επέρχονται οι ακόλουθες μεταβολές:

1. Άρθρο 20, παράγραφος 1

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής διευρύνεται ο κύκλος των προσώπων που αμείβονται και ασφαλίζονται με το εργόσημο. Έτσι, πέραν των εργασιών και υπηρεσιών για τις οποίες ήδη προβλέπεται καταβολή της αμοιβής των εργαζομένων με το εργόσημο, εντάσσονται στην εφαρμογή του εργοσήμου, ως τρόπο καταβολής της αμοιβής και ασφάλισης, και οι ακόλουθες κατηγορίες εργαζομένων:
α. το προσωπικό που παρέχει υπηρεσίες καθαρισμού και κηπουρικής κοινοχρήστων χώρων πολυκατοικιών, το οποίο δεν παρέχει την υπηρεσία αυτή ως υπαλληλικό προσωπικό εταιρείας ή ως μέλος εταιρείας, 
β.οι διανομείς διαφημιστικών εντύπων με το σύστημα της διανομής με ή χωρίς διεύθυνση αποδέκτη, 
γ. οι απασχολούμενοι στην προώθηση προϊόντων προσώπου και σώματος για λογαριασμό μιας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων κατ’ οίκον ή σε άλλο χώρο και
δ. οι απασχολούμενοι στην προώθηση καταναλωτικών προϊόντων σε πολυκαταστήματα, καταστήματα τροφίμων και υπεραγορές (super market).

Άρθρο 21, 
παράγραφος 1

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής μεταβάλλεται το ποσοστό των ασφαλιστικών εισφορών, εργοδότη και εργαζομένου, του προσωπικού που αμείβεται με το εργόσημο, το οποίο ανέρχεται πλέον σε 25% επί της αναγραφόμενης τιμής του εργοσήμου. Επίσης, το ανωτέρω συνολικό ποσοστό ασφαλιστικών εισφορών επιμερίζεται ανά κλάδο, ως ακολούθως: 14,45% για τον κλάδο σύνταξης, 4,65% για τον κλάδο ασθένειας σε είδος (ΕΟΠΥΥ), 0,86% για τον κλάδο ασθένειας σε χρήμα, 4,32% για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης και 0,72% για τον τ. ΟΕΚ.

παράγραφος 2

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής επέρχονται μεταβολές στον τρόπο υπολογισμού των ημερών ασφάλισης που προκύπτουν από την ασφάλιση με το εργόσημο. Ειδικότερα: 
α. οι ημέρες ασφάλισης δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 25 ανά ημερολογιακό μήνα ή τις 300 ανά έτος,
β. δεν προβλέπεται πλέον διπλασιασμός των ημερών ασφάλισης κατά τον υπολογισμό τους,
γ. οι ημέρες ασφάλισης με το εργόσημο ανάγονται στο μήνα εξαργύρωσης του εργοσήμου και
δ. για την εξεύρεση των ημερών ασφάλισης που δικαιώνονται οι αμειβόμενοι με εργόσημο χρησιμοποιείται το ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη της 31ης Δεκεμβρίου του έτους 2011 (το οποίο ανέρχεται σε 33,57 €). Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 1.1.2013. 

παράγραφος 3 

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής ρυθμίζεται το θέμα της ασφάλισης των προσώπων αυτών για τη χορήγηση παροχών ασθένειας σε είδος και σε χρήμα.

Οι αμειβόμενοι με εργόσημο, για να τύχουν παροχών ασθένειας σε είδος, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 31 του α.ν. 1846/1951 (Α΄179), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 148 του ν. 3655/2008 (Α΄58), ήτοι απαιτείται η συμπλήρωση 100 ημερών ασφάλισης, για παροχές σε χρήμα οι διατάξεις του άρθρου 35 του α.ν.1846/1951(Α΄179) όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους, ήτοι 120 ημέρες ασφάλισης, και για τη χορήγηση του επιδόματος μητρότητας, οι διατάξεις του άρθρου 39 του α.ν.1846/1951(Α΄179), όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους, ήτοι η συμπλήρωση 200 ημερών ασφάλισης τα δύο (2) προηγούμενα έτη πριν την πιθανή ημερομηνία τοκετού.

Ειδικά για το έτος 2013, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 75 του ίδιου νόμου (ν.4144/2013), για τη χορήγηση παροχών ασθένειας σε είδος απαιτείται η συμπλήρωση 50 ημερών ασφάλισης το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή το τελευταίο δεκαπεντάμηνο,αφαιρουμένου του τελευταίου ημερολογιακού τριμήνου.Οι διατάξεις για παροχές ασθένειας σε χρήμα, εφαρμόζονται από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου, ήτοι από 18.4.2013.

παράγραφος 5 

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής επανέρχονται σε ισχύ αναδρομικά από την ημερομηνία κατάργησής τους οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 26 του ν.2639/1998 (ΦΕΚ 205, Α΄), οι οποίες αφορούν στην καταβολή μειωμένων κατά 20% ποσών συντάξεων και κατωτάτων ορίων στην περίπτωση του οικιακού προσωπικού που ασφαλίζεται με αποδοχές μικρότερες του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός πέμπτου του κατά περίπτωση απαιτούμενου χρόνου για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Οι εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης κρίνονται με το καθεστώς που ίσχυε κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση. 

Κατεβάστε ολόκληρο το κείμενο της εγκυκλίου από εδώ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου