Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2013

215 Θέσεις Ορισμένου Χρόνου Στον Δήμο Πειραιά - Μέχρι τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου οι Αιτήσεις

Ο Δήμος Πειραιά ανακοίνωσε την  πρόσληψη  µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων δεκαπέντε (215) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών  αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του ∆ήµου Πειραιά της Διεύθυνσης Καθαριότητας, που εδρεύει στο Πειραιά.
Οι ενδιαφερόμενοι  καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ
ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν από 30-08-2013 έως και 09-09-2013, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά µε συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήµος Πειραιά, Δραγάτση 12, Τ.Κ.: 185 35, Πειραιάς, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, 6ος όροφος. Γραφείο 12, υπόψιν κας Χατζηνικολάου Αικατερίνης (τηλ. επικοινωνίας: 213 2022249-50-56).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου