Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2011

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για την εξασφάλιση των συντάξεων των πραγματικά δικαιούχων, λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα με σκοπό την αντιμετώπιση των φαινομένων είσπραξης συντάξεων αποβιωσάντων ασφαλισμένων από μη δικαιοδόχα πρόσωπα.

Τα μέτρα αυτά εξειδικεύονται στα εξής:
1. Υποχρεωτική φυσική παρουσία των συνταξιούχων κατ' έτος στα πιστωτικά ιδρύματα

Από 1 Ιουλίου 2011 έως 30 Σεπτεμβρίου 2011 θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά το μέτρο της υποχρεωτικής φυσικής παρουσίας των συνταξιούχων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στις Τράπεζες από τις οποίες λαμβάνουν τη σύνταξή τους.

Η διαδικασία αυτή θα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής ο συνταξιούχος μία φορά κάθε χρόνο θα προσέρχεται αυτοπροσώπως στην τράπεζα από την οποία καταβάλλεται η μηνιαία σύνταξη, επιδεικνύοντας:

  1. Το Δελτίο Αστυνομικής σας Ταυτότητας
  2. Το Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων
Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης του συνταξιούχου, θα πρέπει ο νόμιμος πληρεξούσιος ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με πρόσφατη εξουσιοδότηση -θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής- να μεταβεί με τα ίδια δικαιολογητικά στο Υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας του συνταξιούχου και ΟΧΙ στην τράπεζα από την οποία καταβάλλεται η μηνιαία σύνταξή του.

2. Υποχρέωση αναγραφής συμπληρωματικών στοιχείων στις ληξιαρχικές πράξεις θανάτου

Με διάταξη που προωθείται, στις ληξιαρχικές πράξεις θανάτου που συντάσσονται θα αναγράφονται επιπλέον ο ΑΦΜ, ο ΑΔΤ και ο ΑΜΚΑ του θανόντος. Το μέτρο αυτό έχει σκοπό την μηναία ενημέρωση του μητρώου των συνταξιούχων με τους θανάτους, ώστε οι υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να προβαίνουν εγκαίρως στη διακοπή της συνταξιοδότησης των θανόντων.


Βρίσκω Εργασία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου